INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI).

Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) – dalej: „RODO” – informujemy że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Trelka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Instalacje HVAC Trelka Jacek” z siedzibą ul. Staroopatowska 24/1, 26-600 Radom, tel. +48 885 875 165, e-mail: biuro@trelka.com.pl

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Trelka Jacek, ul. Staroopatowska 24/1, 26-600 Radom, drogą e-mailową pod adresem: biuro@trelka.com.pl lub drogą telefoniczną: 885 875 165.


2. CEL, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANUA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub w celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

2) Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

  • imię i nazwisko,

  • adres zamieszkania,

  • adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

  • adres e-mail,

  • numer telefonu.

3) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
2) W celu cofnięcia zgody należy:

  • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: biuro@trelka.com.pl lub

  • zadzwonić pod numer 885 875 165

3) Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, lub zawarcia umowy.


 5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub przewoźnikom, producentom zamówionych towarów, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 8. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

2) żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

3) żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

6) przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@trelka.com.pl.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2) O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.